REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ osomkrk.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów gastronomicznych przez firmę:

Karmana Sp. z o. o. A. Słupska s. c. 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 6D, NIP: 945 19 79 769,

za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.bibitogo.pl („System”).

2. Firmie Karmana Sp. z o. o. przysługują wszelkie prawa do Systemu.

3. Sprzedaż produktów gastronomicznych odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy

zawieranej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, pomiędzy składającym zamówienie

(„Klientem"), a Karmana Sp. z o. o. („Umowa").

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13

lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach

życia codziennego.

II. Przedmiot działalności Karmana Sp. z o. o.

1. Przedmiotem działalności Karmana Sp. z o. o. jest sprzedaż produktów gastronomicznych, na

które składają się przekąski, pizze, zupy, dania główne, sałatki, pasty, desery. Tworzą one Menu,

które może ulegać ciągłym zmianom.

2. Informacje o produktach znajdujące się w Systemie mają jedynie charakter informacyjny i nie

stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą

Systemu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

III. Rejestracja nowego Klienta

1. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do rejestracji i składania zamówień w Systemie są:

połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i

podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego przesyłanie informacji dotyczących

składania zamówień.

2. Przy dokonywaniu zakupów w Systemie, Klient wypełnia formularz. Klient przed wypełnieniem

formularza zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3. Wypełniając formularz Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem

faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz

zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Klient akceptuje warunki

Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia.

4. Klient podając nazwę konta w ramach Systemu oświadcza, iż nazwa konta nie narusza praw osób

trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na

tym tle rozstrzygane będą bez udziału Karmana Sp. z o. o. i Karmana Sp. z o. o. nie ponosi

żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

5.

IV. Dane Klienta

1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych osobowych w

formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia. Przez wypełnienie

formularza Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu

rejestracyjnym.

2. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie

zamówienia. Za prawidłowe dane uważa się podanie: imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru

telefonu, adresu email;

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przy rejestracji danych i ich

aktualność podczas składania zamówienia. Karmana Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za

konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997. Nr 133, poz. 883

 

z późn.zm.).

5. Karmana Sp. z o. o. jest administratorem danych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 4

powyżej.

6. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Karmana Sp. z o. o. i przetwarzane w zakresie

potrzebnym dla realizacji zamówienia przez Karmana Sp. z o. o., w tym wystawienia faktury, i

prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia

danych określonych w ustawie, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

7. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania

przetwarzania danych oraz sprzeciwu, co do ich przetwarzania, w dowolnym momencie. Wszelkie

oświadczenia w tym zakresie można składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie Karmana Sp. z

o. o..

8. Zgodnie z ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z

późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu podany w

formularzu rejestracyjnym lub następnie aktualizowany w trakcie korzystania z Systemu,

informacji handlowych od Karmana Sp. z o. o..

V. Realizacja zamówienia.

1. Zamówienie w Systemie dokonuje się za pomocą formularza zamówieniowego, zwanego dalej

Koszykiem.

2. Zamówienia dzienne przyjmowane są w godzinach określonych przez Karmana Sp. z o. o., czyli

od godziny 16.00 piątki, do godziny 23.50 poniedziałki oraz od godziny 16.00 wtorki do godziny

23.50 czwartki. Dostawy odbywają się we wtorki i piątki w godzinach od 8.00-16.00.

Zamówienia, które spłyną po godzinach wyznaczających czas przyjmowania zamówień, będą

realizowane z kolejną najbliższą datą dostawy

3. Krok 1 – dodanie produktów wraz z ilościami jakie chcemy zakupić do koszyka.

4. Krok 2 – wybór daty i czasu dostawy oraz sposobu odbioru: osobisty lub dostawa

5. Krok 3 – zaznaczenie adresu dostawy poprzez podanie ulicy, numeru budynku oraz miasta

6. Krok 4 –doprecyzowanie adresu: nr mieszkania, piętro, klatka oraz sposobie powiadomienia wg

szablonu. Chęć otrzymania faktury VAT, wraz z podaniem niezbędnych danych, prosimy zgłaszać

przez uwagi do zamówienia

7. Krok 5 – podanie danych kontaktowych: imię, nazwisko, telefon, email

8. Krok 6 – podanie sposobu płatności: kartą przy odbiorze lub płatność online

9. Krok 7 – potwierdzenie zamówienia

10. Krok 8 - mailowe przyjęcia do realizacji zamówienia oraz podanie przybliżonego czasu dostawy.

11. Umowę między Klientem a Karmana Sp. z o. o. uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy

Karmana Sp. z o. o. potwierdzi Klientowi, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji podając

czas dostawy lub odbioru osobistego zamówienia.

12. Wycofanie złożonego zamówienia lub zmiana treści złożonego zamówienia jest możliwa jedynie

drogą telefoniczną na numer +48 721 676 700, w ciągu 10 minut od momentu złożenia

zamówienia.

13. Minimalna wartość zamówienia wynosi: 35,00 PLN brutto w strefie określonej numerem 1. Jeśli

dla danej lokalizacji minimalna wartość zamówienia jest inna, Klient zostanie o tym

poinformowany przez odpowiedni komunikat podczas zatwierdzania zamówienia.

14. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50,00 PLN brutto w strefie określonej numerem 2. Jeśli

dla danej lokalizacji minimalna wartość zamówienia jest inna, Klient zostanie o tym

poinformowany przez odpowiedni komunikat podczas zatwierdzania zamówienia.

15. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100,00 PLN brutto w strefie określonej numerem 3. Jeśli

dla danej lokalizacji minimalna wartość zamówienia jest inna, Klient zostanie o tym

poinformowany przez odpowiedni komunikat podczas zatwierdzania zamówienia.

16. Klient może skorzystać z promocji proponowanych przez system lub kodów rabatowych

określonych osobnym regulaminem. Aby promocje były dostępne, produkty biorące udział w

promocjach muszą znajdować się w koszyku. System automatycznie na podstawie zawartości

koszyka proponuje dostępne promocje. Dany produkt nie może brać udziału w kilku promocjach,

ale jeśli zamówienie zawiera różne produkty, to klient może skorzystać z kilku promocji, które

wzajemnie się nie wykluczają.

17. Prezentowane w systemie zdjęcia potraw są tylko przykładowe. Wygląd zamawianych potraw

może odbiegać od tych prezentowanych na zdjęciach.

 

18. Karmana Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadkach:

a. wystąpienia braku produktów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia;

b. wystąpienia problemów technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających realizację

zamówienia.

19. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Karmana Sp. z o. o. zobowiązuje się do

poinformowania Klienta drogą telefoniczną lub mailową o przyczynie rezygnacji.

VI. Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podane w Systemie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto

zawierającymi aktualnie obowiązujący podatek VAT.

2. Karmana Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Systemie bez uprzedzenia

w razie zamiany cen produktów gastronomicznych w osom! będącej własnąścią

Karmana Sp. z o. o.. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, które zostały już

ostatecznie potwierdzone. W razie braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie na

określony produkt nie będzie realizowane.

3. Cena obejmuje koszty dostawy.

4. Możliwe są następujące formy płatności:

• Pobranie karta – płatne dostawcy kartą płatniczą, kartą kredytową, zapłata za zamówienie w

trakcie dostarczania zamówienia(akceptujemy karty Visa, Mastercard).

• Przedpłata – płatność kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem poprzez PayU.

1. Płatność w formie przedpłaty mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się

danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną karta płatnicza lub karta kredytową tj.

wyłącznie uprawnieni posiadacze. Przypadki nadużyć wykryte przez Karmana Sp. z o. o. będą

zgłaszane właściwym organom ścigania.

2. Operatorem systemu płatności w formie przedpłaty jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu

przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 7792308495.

3. Przedpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulaminami operatora systemu płatności

spółki PayU SA.

VII. Dostawa

1. Dostawa realizowana jest wyłącznie terenie miasta Krakowa oraz stref dostaw sieci osom!,

uwzględnionych w Systemie.

2. Koszt dostawy jest zawarty w kwocie zamówienia.

3. Zamówiony produkt gastronomiczny dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w

formularzu zamówień za pośrednictwem dostawcy Karmana Sp. z o. o. lub poprzez odbiór

własny. W przypadku odbioru własnego, po uprzednim zaznaczeniu odpowiedniego pola w

formularza płatności i dostawy, należy odebrać zamówienie w punkcie przy ul Wadowickiej 6d.

4. Termin dostawy w potwierdzeniu przez system jest szacunkowy i zależy od obciążenia restauracji

w danym momencie. Karmana Sp. z o. o. zobowiązuje się dotrzymać podanych terminów

dostawy, a w przypadku, gdy czas ulegnie wydłużeniu powiadomić Klienta o tym fakcie.

5. W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny.

W przypadku, gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi zaznaczyć opcję „Wystawić

fakturę” podczas potwierdzania zamówienia. Do wystawienia faktury Klient musi przy rejestracji

bądź podczas składnia zamówienia podać wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury.

6. Wszelkie nieprawidłowości z winy dostawcy (opóźnienia, uszkodzenia, itd.) oraz reklamacje będą

realizowane przez Karmana Sp. z o. o..

7. Karmana Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miało

wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły realizację dostawy.

8. Zamówienia przyjmowane są 24h z możliwością realizacji w godzinach pracy podanych na www.osomkrk.pl

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Klienci mają prawo składać Karmana Sp. z o. o. reklamacje dotyczące dostarczonych produktów

gastronomicznych, jak również usług przewidzianych Regulaminem.

2. Reklamacje należy składać na adres: osomdelivery@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby

Karmana Sp. z o. o. ul. Wadowicka 6D, 30-415 Kraków.

 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail oraz datę

złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, adres realizacji zamówienia, numer zamówienia

oraz opis zastrzeżeń.

4. Karmana Sp. z o. o. ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni roboczych od

momentu otrzymania Reklamacji Klienta. Karmana Sp. z o. o. zawiadomi Klienta o wyniku

rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji.

IX. Prawa autorskie

1. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie bez

pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych. Osoby, które naruszą

powyższe postanowienie będą pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 27.03.2020 roku.

2. Do Regulaminu oraz do Umowy stosuje się prawo polskie.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bibitogo.pl oraz w siedzibie Karmana Sp.

z o. o..

4. W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca

2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000, Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z

dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141. poz. 1176 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Karmana Sp. z o. o. a Klientem

poddane zostaje sądom powszechnym miejscowo właściwym zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa dla danej sprawy.